Liturgie kalender 2019 – 2020

THEMA 44ste WERKJAAR
PLAATSEN WAAR (ON)RECHT WORDT GEDAAN AAN MENS EN AARDE

Na de viering wordt de digitale versie van de viering ter beschikking gesteld via een link. Door het klikken op deze link wordt de viering in een document gedownload.

Liturgiegroepen:
– groep 1:  Annie, Kristien, Herlinde, Emmanuel
– groep 2: Ignace en Hilde
– groep 3: Luc D., Luc V.D. en Paul
– Tussentijdse vieringen: Stefaan

Zondag 15 september – STARTVIERING van ons 44ste  werkjaar
TUSSEN TUIN EN STAD (groep 3)
De paradijstuin van Eden uit Genesis 2 en de nieuwe stad Jeruzalem die uit de hemel neerdaalt uit de Apocalyps van Johannes, het laatste boek van de christelijke bijbel)

Zondag 6 oktober (groep 1) – KANA
in het uiterste Noorden van Galilea en waar het wijnwonder geschiedt (Johannes 2)

Zondag 20 oktober (Stefaan)

Zondag 3 november CAESAREA FILIPPI  (Groep 2)
Ook in het uiterste Noorden van Galilea, waar zich rop het einde van de Joodse oorlog gruwelijke taferelen afspelen. Uitgerekend daar situeren de synoptici de vraag van Jezus: wie zeggen de mensen/ jullie dat IK BEN? (Matteüs 16, 13-20; Markus 8,27-30. Lukas 9,18-21 situeert dit verhaal niet in Caesarea Filippi).
Viering ook van Allerheiligen.

Zondag 17 november (Stefaan)

Zondag 1 december (Welzijnszorg) – KORINTHE (groep 3)

In de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe weerklinkt het Paulinisch Hooglied van de liefde/solidariteit

Zondag 15 december (Stefaan)

DINSDAG 24 DECEMBER – KERSTVIERING – BETHLEHEM
Huis van het Brood (mogelijks verwijzen naar het begin van het boek Ruth, waar gezegd wordt dat in Bethlehem hongersnood heerst)

Zondag 5 januari 2020 – Nieuwjaarsviering (Groep 2) (Link)
De weg van de Ballingen uit BABEL (zie Jesaja 40) en de Wijze uit HET OOSTEN

Vrijdag 24 januari – Decanale oecumenische gebedsdienst

Zondag 2 februari  – TEMPEL in JERUZALEM (groep 3)
Lichtmis – Lukas 2

Zondag  16 februari (Stefaan)

Zondag 1 maart – WOESTIJN (groep 1) (Link)
Viering met asoplegging

Zondag  15 maart (Stefaan)

Zondag 5 april – BETULIA (letterlijk vertaald: HUIS VAN GOD zoals BETEL) (Groep 2) (Link)
Centrale plaats in het bijbelboek JUDITH. In deze kleine stad aan de grens komt het verzet op gang tegen de overmacht van Holofernes.

Donderdag 9  april – Witte Donderdag – (Groep 2) (Link)
JERUZALEM OPNIEUW met nadruk op de SIONBERG, als stad van Vrede, waar het brood wordt gedeeld en de gemeenschap kracht ontvangt.

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag – GOLGOTHA (groep 1) (Link)

Zaterdag 11 april – Paasviering (groep 3)
De berg TABOR, de berg van de Gedaanteverandering. Deze berg wordt niet bij name genoemd, maar de christelijke traditie heeft deze berg vaak de Tabor genoemd.(Matteüs 17,1-8; Markus 9,2-8; Lukas  9,28-36) 

Zondag 26 april (Stefaan)

Zondag 3 mei – SAREPTA en NAÏM (groep 2)
In beide verhalen staat een weduwe centraal, van wie de enige zoon sterft, waardoor deze weduwen volkomen toekomstloos worden. En de weduwe staat in de bijbel heel vaak voor het vernederde toekomstloze volk.
Het verhaal over de weduwe van Sarepta (of Sarefat) vinden we in 1 Koningen 17,8-24. (Naar dit verhaal wordt ook verwezen in Lukas 4,23-26).
Het verhaal over de weduwe van Naïm (of Naïn) vinden we in Lukas 7, 11-17

Zondag 17 mei (Stefaan)

Zondag 31 mei – Hoogfeest van Pinksteren (Groep 3)
PAULUS ONDERWEG NAAR DAMASCUS (Handelingen 9,1-19)

Zondag 7 juniROME (Handelingen 1,4-10) (groep 1) (Link)
Rome in zijn vele mogelijke betekenissen: staat voor de hele wereld waarop de messiaanse gemeenschap gericht is en moet blijven

Zondag 21 juni – Slotviering – DE STAD OPNIEUW (Dagelijks Bestuur)
Zo kan deze slotviering een inclusie vormen met de startviering

VANAF zondag 5 juli 2020: vakantievieringen